Centrum Individu & Samenleving
informatie over de sociale en economische positie van singles   
        

Stichting CISA
Postbus 97788
2509 GD Den Haag

cisa@cisasite.nl
070-328 40 88

CISA op Facebook

CISA op Twitter

CISA op Google+


Anbi-informatie

Steun
CISA

Bent u voorstander van een samenleving met gelijke behandeling van alle burgers ongeacht de leefvorm? Bent u tegen discriminatie van individueel levenden zowel in financiële als sociale zin?

Steun dan CISA bij haar activiteiten en vul het formulier in.
 

Kenniscentrum CISA

CISA is een kenniscentrum dat zich richt op de maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Naast de wettelijke verankering van gezin en familie moet ook deze leefvorm een wettelijke basis krijgen. De doelstelling van CISA is het stimuleren van de emancipatie van alleenstaanden in materiële, maatschappelijke en psychologische zin. CISA doet dit door wetenschappelijk onderzoek en beinvloeding van het overheidsbeleid. Regelmatig worden ook proefprocessen aangespannen.

Misvatting over AOW-rechten

Wij horen soms de klacht van duurzaam samenwonende partners dat zij elk maar een AOW-pensioen ontvangen op het niveau van 50 procent van het minimumloon en alleenstaande AOW-ers van 70 procent. Samenwonende partnersvragen zich dan af waarom zij ook niet elk 70 procent krijgen. Die 50 procent heeft echter een duidelijke reden. Samenwonenden kunnen namelijk vaste kosten als woonlastendelen en een alleenwonende moet dergelijke vastelasten in zijn of haar eentje opbrengen. Het is een bekend gegeven dat voor een alleenstaande die vaste lasten aanzienlijk meer zijn dan de helft van de vaste lasten van een stel dat samenwoont. meer.....  

Het individu is de hoeksteen,
niet de sluitsteen van de samenleving

Naast het gezin bestaat er nog een ander soort familie: De Sociale Familie, gebaseerd op Broederschap. Vanuit de fundamentele behoefte aan sociale kaders onderhouden mensen duurzame relaties en bouwen zij ondersteunende sociale netwerken op. Dat kan zijn in een huwelijk, geregistreerd partnerschap of in een vriendschap. Het begrip Broederschap in de bredere betekenis is nog nauwelijks in de hoofden en harten van onze gezagsdragers doorgedrongen. De huidige wetten weerspiegelen dus niet de feitelijke realiteit in de samenleving. Hier ligt een belangrijke taak voor de wetgever: kabinet en parlement. CISA heeft daarvoor het leefvormmodel De Sociale Familie ontworpen. Het model gaat uit van de binding tussen individuen volgens de broederschapsgedachte. De Sociale Familie moet als basis van de samenleving de sociaal-maatschappelijke eenzijdige orientatie op de huwelijkse leefvorm doorbreken. Die eenzijdigheid past niet meer in de huidige pluriforme, democratische rechtsstaat.
Individu & Samenleving, april 2014    meer ....   

Solitaire diersoorten

Column door Mirjam Hommes
Altijd gedacht dat bijen bij uitstek een gezellig samenklonterend volkje zijn, maar er zijn blijkbaar ook alleenlevende, solitaire bijen, zag ik tot mijn verbazing in een TV-programma. Toen ik het nakeek in Wikipedia zag ik trouwens dat de meeste diersoorten alleen leven en elkaar alleen tegen paringstijd weten te vinden, je leert altijd overal.   meer.....  

Profielschets CISA bij KNAW

 

CISA is als kenniscentrum opgenomen in de database van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (www.narcis.nl). De profielschets van CISA zoals die is opgenomen in de database van de KNAW vindt u hier.

meer.....   

 

Knowledge centre CISA

CISA is a knowledge centre that tries to achieve that living alone as a way of life is socially acknowledged. Just like family and relatives, the single and his/her lasting ties should be given a statutory basis as a social family. CISA’s objective is to advance the emancipation of singles in a material, social and psychological sense. CISA does this by scientific research and by trying to influence government policy. From time to time CISA also institutes legal (test) proceedings.
more....    

Publicaties

Een overzicht van artikelen, informatiebulletins en boeken en de manier waarop u deze kunt bestellen. vervolg    

Bewuste achterstelling van alleenstaanden

CISA vestigt nog eens uw aandacht op de publikatie De bewuste achterstelling van alleenstaanden. Hierin wordt een beeld geschetst van de invloed de negatieve effecten van het inkomensbeleid en de wettelijke maatregelen van de overheid voor alleenstaanden in de afgelopen decennia. Het rapport bevat een schat aan informatie en eindigt met een model van de sociale familie. Het ontbreken van een herkenbaar maatschappelijk profiel leidt tot een vergaande achterstelling in het beleid van de overheid.

vervolg       

Zorgverlof verruimd: eindelijk gerechtigheid

Al vanaf het begin van haar bestaan heeft CISA er krachtig voor geijverd bij bewindslieden, Kamerfracties en in publicaties: zorgverlof voor alleenstaanden. Eindelijk gaat deze wens in vervulling. Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. meer ....   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedyCounter.com